Brief aan ouders inzake uitspraak rechter

logo-ibsderoos

Zaandam, 19 september 2016

Geachte ouders / verzorgers,

Graag wil ik u via deze brief op de hoogte stellen van de uitspraak van de rechter van afgelopen vrijdag, 16 sept, inzake het kort geding dat de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaandam heeft aangespannen tegen vier voormalige ouders van de school.
Het totale vonnis bestaat uit 14 bladzijden. Daarmee wil ik u niet vermoeien, maar ik zal een weergave doen van de belangrijkste passages uit de vonnis.
De rechter heeft als volgt besloten:
 De uitspraken dat de Roos een Fetoschool, Terroristenschool, etc. zou zijn, is verboden. Dit zal door een eventuele rechter overgenomen worden in een bodemprocedure.
 De rechter verbiedt gedaagden om de Roos aan te duiden met dit soort beschuldigingen.
 Wanneer gedaagden alsnog schadelijke uitspraken over de school verspreiden, volgt er een boete van € 1.000,- per keer, tot een maximum van € 10.000,- per persoon.

De school zal alert blijven of er verdere belastende uitspraken zullen worden gedaan. Het is nu onze verantwoordelijkheid om de school, die ons in bewaring is gegeven, in al zijn facetten te beschermen.

Wij hopen dat deze uitspraak voldoende duidelijkheid schept voor alle betrokkenen over wat er wel en wat er niet kan en dat dit rust brengt in onze gemeenschap, zodat wij verder kunnen gaan met datgene waar wij goed in zijn: goed onderwijs op de Roos !

Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd en dat deze uitspraak van de rechter de school weer rust geeft en dat we met elkaar aan een nieuwe toekomst kunnen gaan werken in het belang van de ontwikkeling van uw kind.

Namens I.B.S. de Roos en SIOZ,

Met vriendelijke groet,

M. Derin

Persbericht: Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) neemt ten scherpste afstand van alle aantijgingen op social media !

De missie van de SIOZ onderwijs is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs. De leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en opvoedingsregels van de Islam begeleidt en voorbereidt op een leven lang leren. Wij zijn een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond.

De SIOZ biedt onderwijs op Islamitisch grondslag aan alle leerlingen, ongeacht hun sociale, politieke en culturele achtergrond en staat open voor iedereen. De twee SIOZ scholen bekend onder de naam IBS De Roos met een locatie in Zaandam en Purmerend zijn ambitieuze scholen die zich kenmerken door een sterke oriëntatie op wereldburgerschap, hoogwaardig kleinschalig onderwijs, ruimte voor persoonlijke groei en streeft naar respect voor elkaar.

De scholen van de SIOZ zijn Nederlandse scholen, zijn succesvol en hebben een groeiende leerlingenpopulatie. Zij leert haar leerlingen een openhouding te hebben tegenover mensen met een andere culturele achtergrond, religie, geslacht en geaardheid en hen lief te hebben. De leerlingen worden opgeleid tot zelfstandig denkende personen. De extra onderwijsactiviteiten dragen bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Derhalve distantieert de SIOZ zich ten stelligste met elke link van welke politieke beweging, geweld of couppoging dan ook, zowel niet in Nederland als in Turkije. SIOZ  betreurt het ten zeerste , dat wij via social media door onbekenden op een lijst zijn geplaatst van te boycotten organisaties of bedrijven. Het is ons niet bekend wie deze lijst heeft opgesteld en heeft verspreid. Het is bijzonder jammer en wij betreuren het ten zeerste dat hierdoor een onjuist beeld wordt geschetst over onze scholen. Men hoeft niet achter ons (onderwijs)concept te staan echter het is ontoelaatbaar om onjuiste beelden over SIOZ te verspreiden. De situatie in Turkije baart ons ernstig zorgen en spreken sterk de wens uit dat de polarisatie in Turkije niet hier in Nederland wordt voortgezet. Wij hopen tevens dat de rust in Turkije op korte termijn terugkeert en de democratische waarden in acht worden genomen. SIOZ beraadt zich op juridische stappen tegen een ieder die dergelijke lijsten heeft verspreid, dan wel op een andere manier dit tot uiting brengt of heeft gebracht.

 

Zaanstad , 2 8 juli 2016

Bestuur Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Bezoek De Nederlandsche Bank in het kader van De week van het Geld

Wij hebben in het kader van de week van het geld 2016 een bezoek afgelegd aan De Nederlandsche Bank. Wij hebben een introductiefilm bekeken over de taken en werkwijze van DNB. Verder hebben wij een rondleiding gekregen in de vorm van games over toezicht monetair beleid, betalingsverkeer en advies en analyse. Wij zijn nu wat bewuster geworden met het omgaan met geld!

W4 Kangoeroe – Wereldwijde Wiskundewedstrijd

Wij als school zullen meedoen met de W4 Kangoeroewedstrijd. Wij hebben uit alle klassen vanaf groep 3 enkele leerlingen geselecteerd die hieraan mee zullen doen.

Bezoek aan Corpus museum

Wij hebben vandaag een reis gemaakt door de mens in het Corpus museum. Wij hebben geleerd hoe lichaamsorganen werken en waar ze voor dienen. De kinderen vonden het heel interessant.

De maand Ramadan

De maand Ramadan wordt ook goed benut door de ouders op school. Er wordt dagelijks 1,5 djoez gelezen uit de Koran.